การประชุมชี่้แจงกฎหมายใหม่ที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้

🏥การประชุมชี้แจงกฎหมายใหม่ที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย
และระบบประชุมทางไกล Cisco Webex และ Facebook Live กรมอนามัย

ดูโพสต์ต้นฉบับ