ขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังงาน “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณ…

ขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังงาน

“การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข และประชาชนเพื่อสนับสนุน
การส่งเสริมสุขภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยและป้องกันการติดเชื้อ โควิด 19
ในรูปแบบ Hosted by Department of Health (Thailand)”

📌ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
เวลา 08.00-16.00 น.

หัวข้อ
“การส่งเสริมสุขภาพคนไทยทุกลุ่มวัย”
โดย นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

“Health promotion in middle – aged person”
โดย แพทย์หญิงดวงจิตร สมิทธิ์นราเศรษฐ์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์

“ทางเลือกเพื่อทางรอดด้านสุขภาพและการป้องกันการติดเชื้อ โควิด – 19 และโรคอุบัติใหม่”
โดย พท.สุเมธี นามเกิด นายแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

“คนพิการสุขภาพดีใช้ชีวิตอิสระ (Independent Living)”
โดย นายวันเสาร์ ไชยกุล เลขาธิการเครือข่ายคนพิการรักสุขาภพ ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดนนทบุรี

ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Conferences Cisco Webex
Meeting number 2513 301 4539
Password : HP1245

หรือช่องทาง Facebook Live สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านLink
https://docs.google.com/forms/d/1fF8aaBRz2t61ixEnbNA8T0r_hs6f-v_HvH_YQyx-kv0/viewform?edit_requested=true

#สำนักส่งเสริมสุขภาพ #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
#กรมอนามัย #โควิด19 #คนพิการรักสุขภาพ
#โรคอุบัติใหม่ #โรคอุบัติซ้ำ

ดูโพสต์ต้นฉบับ