‘ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ’ จากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๕ ———————————- ประกาศกร…

‘ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ’
จากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๕
———————————-
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๕ กำหนดให้มีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายจาก “ผู้ยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ทั้งในส่วนของการอนุญาต สถานที่ ผลิตภัณฑ์ โฆษณา รวมทั้งการตรวจสอบและสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวกับการอนุญาต การวินิจฉัย การสอบถาม การตอบข้อหารือ หรือให้บริการข้อมูล ฯลฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ