ประชาสัมพันธ์เปิดรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป (…

ประชาสัมพันธ์เปิดรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป (ฉบับที่ 3) (ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2565 – 26 ตุลาคม 2565) https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/survey34.html

ดูโพสต์ต้นฉบับ