แถลงข่าว ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance Network Consultation Meeting

📌การแถลงข่าว ASEAN Vaccine Network Consultation Meeting on Regional Vaccine Manufacturing Development

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.35 น.
หัวข้อ: ภาพรวมของการจัดประชุม และโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือด้านวัคซีนของอาเซียนในระยะต่อไป

โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นพ. มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
นพ. นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้กำหนดจัดงาน ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance (AVSSR) Network Consultation Meeting: Regional Vaccine Manufacturing Development โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน พ.ศ. 2564 – 2568 อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการผลักดันการสร้างเครือข่ายวัคซีนอาเซียน-นานาชาติ ในระดับอุตสาหกรรม และการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านวัคซีนของไทยและอาเซียน ในระยะหลังโควิด 19 เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ช่องว่าง และกำหนดแผนที่ทางเดินสู่ความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในอาเซียนต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานเครือข่ายในต่างประเทศหรือองค์กรในระดับนานาชาติ และเป็นการยกระดับการเข้าถึงแหล่งทุนที่ยั่งยืน ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างข้อมูลวิชาการด้านวัคซีนที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

ถ่ายทอดสด จากโรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพ (Renaissance Hotels)

ดูโพสต์ต้นฉบับ