🌏 โลก และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน #เราต้องรอด 7⃣ ทักษะปรับตัว รับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสาร 2. ประเมินส…

🌏 โลก และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน #เราต้องรอด

7⃣ ทักษะปรับตัว รับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

1. ติดตามข้อมูลข่าวสาร
2. ประเมินสุขภาพหรือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเป็นระยะๆ
3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
4. เตรียมความพร้อม เมื่อต้องประสบภัย
5. ดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
6. ลดการใช้พลาสติก และเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น
7. เสริมทักษะความรู้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข้อมูล https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/010965/

เพิ่มเติม @กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี #สุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ