📌สวช. ยกระดับหน่วยงานเป็น PMU ในระบบวิจัยและนวัตกรรม ตามประกาศนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวัคซีนแห่งช…

📌สวช. ยกระดับหน่วยงานเป็น PMU ในระบบวิจัยและนวัตกรรม ตามประกาศนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับประกาศให้เป็นหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU: Program Management Unit) ตามประกาศนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันรับผิดชอบการบริหารจัดการทุนด้านวัคซีน ตลอดวงจรการผลิตวัคซีนโดยเฉพาะ
.
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาระสำคัญ คือ การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ตามบทบาทหน้าที่ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ หน่วยงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานด้านการให้ทุน หน่วยงานที่ทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม หน่วยงานด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว
.
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับการประกาศให้เป็นหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรม และบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ โดยสถาบันรับผิดชอบการบริหารจัดการทุนเฉพาะด้านวัคซีน ตลอดวงจรการผลิตวัคซีนตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาตลอดจนได้ผลิตภัณฑ์วัคซีนออกสู่ตลาด โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตามในส่วนของการบริหารจัดการทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ ซึ่งบทบาทดังกล่าว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่ไม่แสวงหากำไรเป็นหลัก มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน และส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
.
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2566 สถาบันเปิดรับสมัครทุนวิจัยทั่วไป โดยกำหนดกรอบการให้ทุนที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566–2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566–2570 ในแผนการให้ทุนดังกล่าวครอบคลุมด้าน 1. การพัฒนาวัคซีนต้นแบบภายใต้รูปแบบเทคโนโลยี Subunit, Viral vector และ mRNA โดยให้ลำดับความสำคัญกับโรคที่เกิดจาก Betacoronavirus และ Dengue virus 2. การพัฒนายาชีววัตถุชนิด Recombinant เพื่อรักษาโรคที่เกิดจากพิษงู หรือ Botulinum toxin และ 3. การทดสอบทางคลินิกและการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ระยะที่ 2b/3
.
สถาบันมุ่งหวังว่า การสนับสนุนทุนดังกล่าว จะส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ภายในประเทศจนกระทั่งสามารถนำไปสู่การขึ้นทะเบียนได้ รวมถึงส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคชนิดอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและเพียงพอต่อการวิจัยพัฒนาวัคซีน และพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนเพื่อเพิ่มศักยภาพและมีจำนวนเพียงพอต่อการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่จะก้าวต่อไปได้ในอนาคต

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่: 23/7/65

ดูโพสต์ต้นฉบับ