📌สวช. เตรียมจัดอภิปราย “วัคซีน เครื่องมือสำหรับการรับมือโรคโควิด 19” ภายใต้มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ครั้งที่ 17 (Thailand Res…

📌สวช. เตรียมจัดอภิปราย “วัคซีน เครื่องมือสำหรับการรับมือโรคโควิด 19” ภายใต้มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ครั้งที่ 17 (Thailand Research Expo 2022)
.
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เตรียมความพร้อมเข้าร่วมจัดการอภิปรายเชิงวิชาการ หัวข้อ “ วัคซีน เครื่องมือสำหรับการรับมือโรคโควิด 19” ภายใต้มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ครั้งที่ 17 (Thailand Research Expo 2022) วันที่ 2 สิงหาคม 2565 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
.
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดอภิปรายเชิงวิชาการ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจ โดยเป็นการนำเสนอผลการศึกษาการกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกัน การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มวัยต่างๆ ได้แก่ เด็กและวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1. เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงการประเมินด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และผลกระทบจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในประชากรกลุ่มต่าง ๆ 2. เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศจากการนำวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มาใช้กับประชาชน และ 3. เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการวิจัยภาคสนามและการศึกษาด้านภูมิคุ้มกันวิทยาของประเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนร่วมอภิปราย
.
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ถือเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงเชื่อมโยงการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำงานวิจัยไปใช้พัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชน พาณิชย์และอุตสาหกรรม สำหรับการจัดงานในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 17 ซึ่งภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยจากเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกว่า 500 ผลงาน ในประเด็นหลักที่ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจเป้าหมายและเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการแพทย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข และด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่เน้นการนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ และเชิงชุมชนสังคม นอกจากจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการแล้ว ในงานยังมีการประชุม-สัมมนา มากกว่า 120 หัวข้อ ที่ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญในด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
.
ผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ researchexpo.nrct.go.th ในรูปแบบ Onsite ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และรูปแบบ Online ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่: 27/07/65

ดูโพสต์ต้นฉบับ