📌Quote of The Day “ไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง และประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อจะลดลง เมื่อเวลาผ่…

📌Quote of The Day

“ไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง และประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อจะลดลง เมื่อเวลาผ่านไป
.
ดังนั้นมาตรการสำคัญระยะเปลี่ยนผ่าน การจัดการโควิด จึงเป็นมาตรการควบคุมโรค ประกอบด้วยการฉีดวัคซีนในประชากรกลุ่มเป้าหมายให้สูงเพียงพอ
.
ร่วมกับมาตรการสังคม ที่เน้นการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และมาตรการทางการแพทย์”

พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
.
เสวนาวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom webinar)
เรื่อง: ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ4 จากการใช้จริงในประเทศไทย และอัปเดตข้อมูลสำหรับวัคซีนรุ่นใหม่
4 ส.ค. 65

ดูโพสต์ต้นฉบับ