📌Quote of The Day . โดย นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค . ที่มา การเสวนาวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ ข้อมูลวัค…

📌Quote of The Day
.
โดย นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
.
ที่มา การเสวนาวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ ข้อมูลวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็ก
อายุ 6 เดือน – น้อยกว่า 5 ปี และการใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง
วันที่ 5 ต.ค. 65

ดูโพสต์ต้นฉบับ