2U : วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน Universal Vaccination ยกระดับภูมิคุ้มกันด้วยการเร่งฉีดวัคซีน วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ…


2U : วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน
Universal Vaccination
ยกระดับภูมิคุ้มกันด้วยการเร่งฉีดวัคซีน

วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับควบคุมการระบาดของโรค
เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย

#วัคซีนโควิด19
#กรมควบคุมโรค

ดูโพสต์ต้นฉบับ