Facebook Live : รายการ รู้ไว้…ใส่ใจกฎระเบียบผลิตภัณฑ์สมุนไพร EP. 10

Facebook Live : รายการ รู้ไว้…ใส่ใจกฎระเบียบผลิตภัณฑ์สมุนไพร EP. 10 เรื่องการแก้ไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับใบรับแจ้งรายละเอียดและใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถดําเนินการแก้ไขก่อนได้ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ดูโพสต์ต้นฉบับ