Facebook Live

Facebook Live : เรื่องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรในด้านการประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและด้านการลดจำนวนจุลินทรีย์โดยการฉายรังสี วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 9.10 – 12.00 น.

ดูโพสต์ต้นฉบับ