Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข’s post

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย มอบหมายให้ นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ และผู้แทนสำนักงาน กพร. ประจำปี พ.ศ.2565 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงานกพร.) ณ ห้องประชุมอินทนิล ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย และ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายชอบ และแรงงานข้ามชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้ร่วมส่งผลงานเรื่อง “พลังเครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก เพื่อการจัดการการคลอดที่ปลอดภัยในถิ่นทุรกันดาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ซึ่งผ่านการประเมินอยู่ในเกณฑ์รางวัลระดับดี และรับการประเมินเพื่อสามารถปรับเป็นระดับดีเด่นในการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ครั้งนี้ เป็นสิ่งยืนยันความมุ่งมั่น ตั้งใจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของกรมอนามัย ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี ประชาชนมีความรู้ ดูแลสุขภาพตนเองได้ แม่และเด็กปลอดภัย ดังคำที่ว่า “ทุกการเกิดมีค่าดั่งทอง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ดูโพสต์ต้นฉบับ