Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข’s post

วันนี้ 5 สิงหาคม 2565
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างชุมชนนักปฏิบัติ (COP : Community of Practice) เรื่องการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนในทุกกลุ่มวัย พร้อมมอบรางวัลองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งปีระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 “HLO of The year the Finale Thailand” ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สำหรับรางวัลองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งปี ระดับเหรียญทอง 1 รางวัล ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม รางวัลระดับเหรียญเงิน 4 รางวัล ได้แก่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพิกุลทอง โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลขุนหาญ โรงพยาบาลท่าคันโท รางวัลระดับเหรียญทองแดง 8 รางวัล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควบดินแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว กองส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลวังทรายพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคตำบลปากช่อง โรงพยาบาลพนมสารคาม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียติ 60 พรรษา นวมินทราชินีฉลอง และโรงพยาบาลผาขาว
นอกจากนี้ ได้มีการมอบรางวัลองค์กรร่วมขับเคลื่อนแห่งปี ระดับจังหวัด ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 13 แห่ง ระดับเขตสุขภาพ ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น รวมทั้งรางวัลเกียรติคุณ จำนวนหน่วยบริการขึ้นทะเบียนสูงสุดแห่งปี และจำนวนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพสูงสุดแห่งปี ให้กับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยคาดหวังว่าในปีงบประมาณ 2566 ทุกหน่วยงานจะร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อน และยกระดับองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ