Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข’s post

#ANAMAINEWS

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “การสร้างสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมี พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3T7W7J6

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ