Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข’s post

🔹วันนี้ (19 กันยายน 2565)🔹
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร” ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียน กพด. ทั้ง 7 สังกัดเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้ดำเนินการพัฒนาสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการส่งเสริม ผลักดัน การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำของโรงเรียน กพด. ให้นักเรียนได้รับบริการน้ำสะอาด ปลอดภัย

ดูโพสต์ต้นฉบับ