Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข’s post

🔸สร้างนิสัย มีความรอบรู้สุขภาพ เพื่อตัวเราและคนที่เรารัก🔸
ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่ถูกต้อง มีความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ ตลอดจนนำความรู้ที่ถูกต้องนั้นมาใช้ตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้ด้วยตนเอง หรือสามารถนำความรู้ที่ถูกต้องนั้น ซักถาม ถ่ายทอด ตอบโต้ แลกเปลี่ยนหรือบอกต่อกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
👉ฟังหูไว้หู
👉ถามให้รู้
👉หาข้อมูลให้ชัด ก่อนตัดสินใจ

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี #กรมอนามัย #กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข #ตุลาคม #healthliteracy #สุขภาพ #health #เดือนแห่งการรณรงค์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ดูโพสต์ต้นฉบับ