Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข’s post

#ANAMAINEWS
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมสร้างความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย ส่งเสริมการสร้างสังคมสุขภาพดี
เพิ่มเติม http://bit.ly/3FMbbHZ
#ก้าวท้าใจ #กรมอนามัย
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ