Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข’s post

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยแพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในการเยี่ยมติดตาม แลกเปลี่ยนและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้านสุขภาพ การเรียนรู้ของเด็ก และระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครอบคลุมกระบวนการดูแลและจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสูญเสียการได้ยินในเด็ก ตั้งแต่ต้นน้ำ (ในช่วงก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างการตั้งครรภ์ ระหว่างคลอด แรกคลอด) ระบบการดูแลช่วยเหลือในโรงเรียน และเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายในระดับชุมชนและครอบครัว ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษทั่วประเทศทั้งหมด 22 แห่ง และมีนักเรียนเกือบ 3,000 คน โมเดลนี้จึงถูกพัฒนามาเพื่อเด็กไทยทุกคนให้ได้รับโอกาสแห่งความเท่าเทียมทางสังคม
สำหรับในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มวัยเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และร่วมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียน สถานประกอบการ และประชากรกลุ่มเสี่ยง รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เด็กวัยเรียน ที่มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดูโพสต์ต้นฉบับ