Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข’s post

#ANAMAINEWS
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่มีผลงานเด่นในการดำเนินงานตามนโยบายของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเป็นต้นแบบการดำเนินงานที่ดีแก่บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3uGUYO3
#กรมอนามัย
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ