Photos from กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย.’s post

ขอเชิญเข้าเรียนระบบออนไลน์ (E-learning)

การพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
https://www.cgtoolbook.com/herbaldivision

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนสมัคร เพื่อรับรหัสเข้าสู่บทเรียน​

การเข้าเรียนในบทต่างๆ จะมีการทำข้อสอบหลังเรียน หากคะแนนเกินร้อยละ 70 ของข้อสอบ จะได้รับประกาศนียบัตร

ยังอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้งานบน smart device หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-590-7476 หรือ 061-4090919

ดูโพสต์ต้นฉบับ