Photos from สถาบันวัคซีนแห่งชาติ’s post

📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดงานวันสถาปนาสถาบัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี
.
สถาบันวัคซีนจัดงานวันสถาปนาสถาบัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โดยมีการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับก้าวต่อไป เพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อสื่อสาร และสร้างความเข้าใจถึงบทบาท และพันธกิจของสถาบัน ในการเป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ
.
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดงานวันสถาปนาสถาบัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2565) โดยช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์และการรับฟังพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ อิทธิบาท 4 จากวัดพุทธปัญญา และในภาคบ่ายมีการปาฐกถาพิเศษ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ในหัวข้อ บทบาทของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับก้าวต่อไป เพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ
.
นายอนุทิน กล่าวว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เด่นชัดของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 คือ การมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ และเป็นผู้ขับเคลื่อนให้การพัฒนาวัคซีนในประเทศเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกระทรวงสาธารณสุข คณะรัฐมนตรี และรัฐบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวนมากอย่างเร่งด่วน
.
สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ดำเนินงานตามกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต้ Blueprint เพื่อให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ (1) ความพยายามในการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีนที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และเป็นทางเลือกสำหรับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งในปัจจุบัน วัคซีนที่ผลิตโดยคนไทยสามารถนำมาใช้ในการป้องกันโรคได้อย่างเพียงพอ ทั่วถึง และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ (2) การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานการผลิตวัคซีนตั้งแต่ระดับต้นน้ำ เป็นการพัฒนาบุคลากร และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศสามารถรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดการณ์ได้ในอนาคต และ (3) การจัดซื้อจัดหาวัคซีนจากผู้ผลิตต่างประเทศ ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนข้อมูลแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สามารถนำวัคซีนเข้ามาใช้ในการควบคุมโรคระบาดได้ในระยะเวลาใกล้เคียงกับนานาประเทศ และยังเป็นผู้เสนอแนะแนวทางการจัดหาวัคซีนทุก Platform ที่ทำให้ประเทศมีวัคซีนที่หลายหลายที่สามารถรับมือกับการกลายพันธุ์ของไวรัสในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ได้ นับเป็นประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน
.
นายอนุทินกล่าวทิ้งท้ายว่า บทบาทของสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับก้าวต่อไปข้างหน้า เพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ คาดหวังว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะเป็นผู้สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องวัคซีนให้แก่ประชาชน และประชาชนจะให้ความเชื่อมั่นกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถให้การดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างราบรื่นสืบไป

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ขอบคุณภาพจาก: สำนักสารนิเทศ
วันที่: 12/08/64

ดูโพสต์ต้นฉบับ