Photos from สถาบันวัคซีนแห่งชาติ’s post

📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล

วันนี้ (24 ก.ย.65) ที่กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระรทรวงสาธารณสุข นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2565
.
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ได้ถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ทรัพย์สินส่วนพระองค์ เข้าช่วยเหลือ ค้นคว้า หาแนวทาง พัฒนางานด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการพยาบาล ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เทียบเท่านานาอารยประเทศ รวมทั้งทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เจ็บป่วย และผู้ด้อยโอกาส

ภาพ : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ : 24/09/65

ดูโพสต์ต้นฉบับ