Photos from สถาบันวัคซีนแห่งชาติ’s post

📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Botulinum Antitoxin type A และ type B ที่ผ่านการทดสอบถึงระดับ Preclinic ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
.
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่ปรึกษา พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานแผนงานสุขภาพและการแพทย์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการโครงการวิจัยและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin type A และ type B ที่ผ่านการทดสอบถึงระดับ Preclinic (BAT) ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย และศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค ให้การต้อนรับ สำหรับโครงการ BAT ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยมีสถาบันวัคซีนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ และผู้ทำวิจัยหลัก
.
ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ศ.ดร.ศันสนีย์ และนายแพทย์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้รับฟังความก้าวหน้า ตลอดจนแผนการดำเนินงานของโครงการ ฯ รวมการเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการ ได้แก่ส่วนการผลิตและบรรจุยาชีววัตถุ และห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพชีววัตถุในสัตว์ทดลอง
.
โดยโครงการวิจัยพัฒนามีความก้าวหน้าตามลำดับและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายรายปีที่วางไว้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีความสำคัญและตอบโจทย์ในด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตชีววัตถุเพื่อความมั่นคงที่แท้จริง โดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเซรุ่มต้านพิษในกลุ่มยากำพร้าสู่การผลิต ซึ่งหากดำเนินการได้สำเร็จนอกจากจะรองรับความต้องการใช้ในประเทศแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายาชีววัตถุเพื่อความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ 25/06/65

ดูโพสต์ต้นฉบับ