พิสูจน์เอกลักษณ์ยา (Drug Identification Database)

ฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย จัดทำโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฐานข้อมูลพิสูจน์เอกลักษณ์ยาอื่นๆในไทย