การแปลงหน่วยน้ำหนักแบบไทยเป็นสากล

การแปลงหน่วยน้ำหนักแบบไทยในตำรายาให้เป็นกรัม โดยเทียบน้ำหนักดังนี้

1 ชั่งเท่ากับ 20 ตำลึงเท่ากับ 1,200 กรัม
1 ตำลึงเท่ากับ 4 บาทเท่ากับ 60 กรัม
1 บาทเท่ากับ 4 สลึงเท่ากับ 15 กรัม
1 สลึงเท่ากับ 2 เฟื้องเท่ากับ 3.75 กรัม
1 เฟื้องเท่ากับ 4 ไพเท่ากับ 1.875 กรัม
1 ไพเท่ากับ 0.46875 กรัม
1 ทะนานเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร
1 ถ้วยเท่ากับ 150 มิลลิตร
1 จอกเท่ากับ 50 มิลลิลิตร

ที่มา

  • หนังสือรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2564, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข