ยากำลังราชสีห์ สูตร 2

ชื่ออื่น

ยากำลังราชสีห์

ที่มาของตำรับยา

แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 [1, 2]

“ยาชื่อกำลังราชสีห์ ท่านให้เอา กฤษณา ๑ กะลำภัก ๑ ขอนดอก ๑ โกฐสอเทศ ๑ โกฐเชียง ๑ โกฐพุงปลา ๑ โกฐบัว ๑ โกฐก้านพร้าว ๑ เทียนดำ ๑ เทียนแดง ๑ เทียนขาว ๑ เทียนเข้าเปลือก ๑ เทียนเยาวภานี ๑ ดอกกะดังงา ๑ ดอกจำปา ๑ เกสรบัวขาว ๑ เกสรบุนนาก ๑ เกสรบัวหลวง ๑ เกสรบัวแดง ๑ เกสรบัวขม ๑ เกสรบัวเผื่อน ๑ เกสรสัตบงกช ๑ อบเชย ๑ สมุลแว้ง ๑ เถาวัลเปรียงแดง ๑ กำลังวัวเถลิง ๑ เถามวกทั้ง ๒ รากหญ้านาง ๑ ตรีกฏุก ๑ ฝางเสน ๑ เลือดแรด ๑ เอาสิ่งละ ๑ บาท ผลจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ กานพลู ๑ การะบูร ๑ สิ่งละ ๒ สลึง ดอกคำไทย ๕ ตำลึง ทำเปนจุณน้ำดอกไม้เปนกระสายบดทำแท่งไว้ ถ้าจะให้ชูกำลัง น้ำตาลกรวด พิมเสนรำหัดให้กิน ถ้าจะแก้โลหิต แก้ลมแก้เส้น ละลายน้ำผึ้งพิมเสนรำหัดให้กินหายวิเศษนักแล”

สูตรตำรับยา

ประกอบด้วยตัวยา 38 ชนิด รวมปริมาณ 825 กรัม ดังนี้

ตัวยาปริมาณตัวยา
คำไทย300 กรัม
กฤษณา15 กรัม
กระลำพัก15 กรัม
กระดังงา15 กรัม
กำลังวัวเถลิง15 กรัม
โกฐก้านพร้าว15 กรัม
โกฐเชียง15 กรัม
โกฐบัว15 กรัม
โกฐพุงปลา15 กรัม
โกฐสอเทศ15 กรัม
ขอนดอก15 กรัม
ขิงแห้ง15 กรัม
จำปา15 กรัม
ดีปลี15 กรัม
เถาวัลย์เปรียง15 กรัม
เทียนขาว15 กรัม
เทียนข้าวเปลือก15 กรัม
เทียนดำ15 กรัม
เทียนแดง15 กรัม
เทียนเยาวพาณี15 กรัม
บัวขม15 กรัม
บัวขาว15 กรัม
บัวแดง15 กรัม
บัวเผื่อน15 กรัม
บัวหลวง15 กรัม
บุนนาค15 กรัม
ฝางเสน15 กรัม
พริกไทย15 กรัม
มวกขาว15 กรัม
มวกแดง15 กรัม
ย่านาง15 กรัม
สมุลแว้ง15 กรัม
สัตบงกช15 กรัม
อบเชย15 กรัม
กานพลู7.5 กรัม
การบูร7.5 กรัม
ดอกจันทน์7.5 กรัม
ลูกจันทน์7.5 กรัม

สรรพคุณ

บำรุงโลหิต บำรุงร่างกาย

รูปแบบยา

ยาผง อ่านเพิ่มเติม

ขนาดและวิธีการใช้

ครั้งละ 1.5 -2 กรัม ละลายน้ำกระสายยากินวันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น

กระสายยาที่ใช้

  • ถ้าจะให้ชูกำลัง น้ำตาลกรวด พิมเสน รำหัดให้กิน
  • ถ้าจะแก้โลหิต แก้ลม แก้เส้น ละลายน้ำผึ้ง พิมเสน รำหัดให้กิน

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีไข้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในสูตรตำรับนี้เดิมมีตัวยา “เลือดแรด” ซึ่งเป็นสัตว์วัตถุ แต่ได้ตัดออกจากสูตรตำรับเนื่องจากแรดเป็นสัตว์สงวนใกล้สูญพันธุ์ และเป็นสัตว์ที่อยู่ใน “อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)”

เอกสารอ้างอิง

  1. สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำราการแพทย์แผนไทยในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เล่ม 3. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์; 2557.
    หน้า 249.
  2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ พ.ศ. 2558. (2558, 30 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนพิเศษ 717 ง. หน้า 1-80.

ที่มา

  • หนังสือรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2564, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข