วิธีการปรุงยาแผนไทย – ยาฝน

ยาฝนเป็นวิธีการเตรียมยาสมุนไพรให้ยามีความละเอียด โดยการถูสมุนไพรบนหิน หรือฝาละมี ร่วมกับน้ำกระสายยา

เพื่มเติม ฝาละมีใช้เรียกสิ่งที่ปิดปากหม้อดินที่เป็นหม้อข้าวหม้อแกง

กระบวนการผลิตยาฝน

  1. สมุนไพรเป็นชิ้นขนาดปานกลาง
  2. ฝนด้วยหินบดยา หินลับมีด หรือฝาละมี
  3. กรองเอาน้ำแล้วดื่มน้ำที่ได้จากการฝน

ที่มา

  • หนังสือรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2564, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข