ความหมายตัวย่อ/อักษรเกี่ยวกับแบบยื่นคำขอ และใบอนุญาตอาหาร

แบบ สบ.1 หมายถึง คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
แบบ สบ.3 หมายถึง คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
แบบ สบ.5 หมายถึง ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร
แบบ สบ.6 หมายถึง แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร
แบบ สบ.7 หมายถึง ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร)
แบบ สบ.8 หมายถึง แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/ แจ้งรายละเอียดอาหาร (กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร)
แบบ อ.1 หมายถึง คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
แบบ อ.2 หมายถึง ใบอนุญาตผลิตอาหาร
แบบ อ.6 หมายถึง คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
แบบ อ.17หมายถึง คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร

ความหมายของสถานที่ผลิตอาหาร

  • สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่มีการใช้เครื่องจักร
    กำลังแรงม้าหรือกำลังแรงม้าเปรียบเทียบรวมไม่ถึง 5 แรงม้า และใช้คนงานรวมไม่ถึง 7 คน
    โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
  • สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
    2535 ที่มีการใช้เครื่องจักรมีกำลังแรงม้าและกำลังแรงม้าเปรียบเทียบรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า
    ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม