ความหมายของเลขทะเบียนตำรับยา

เลขทะเบียนตำรับยา เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ายานั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ว่ามีผลในการรักษาจริง มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และมักจะมีคำว่า Reg.No หรือเลขทะเบียนที่ หรือทะเบียนยา

จะรู้ได้ยังไงว่าสินค้านั้นเป็นขึ้นทะเบียนเป็นยา?

เราสามารถดูได้จากข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ ฉลาก หรือแผงยา จะมีคำว่า Reg. No. หรือทะเบียนยา ตามด้วยชุดตัวเลขและตัวอักษรดังนี้

เลข 1 หรือ 2 ที่นำหน้าตัวอักษรจะมีเฉพาะยาแผนปัจจุบันเท่านั้น มีความหมาย ดังนี้

–          เลข 1 หมายถึง ยาที่มีตัวยาสำคัญที่ออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว

–          เลข 2 หมายถึง ยาที่มีตัวยาสำคัญที่ออกฤทธิ์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

–          ตัวอักษร A – N มีความหมายตามตารางข้างล่าง

ยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณ
A คือ ยามนุษย์ผลิตภายในประเทศ
B คือ ยามนุษย์แบ่งบรรจุ
C คือ ยามนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ
D คือ ยาสัตว์ผลิตภายในประเทศ
E คือ ยาสัตว์แบ่งบรรจุ
F คือ ยาสัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ
G คือ ยามนุษย์ผลิตภายในประเทศ
H คือ ยามนุษย์แบ่งบรรจุ
K คือ ยามนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ
L คือ ยาสัตว์ผลิตภายในประเทศ
M คือ ยาสัตว์แบ่งบรรจุ
N คือ ยาสัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ

–          ตัวเลขต่อมาเป็นตัวเลขลำดับการขึ้นทะเบียนตำรับยา

–          ตัวเลขสองหลักท้าย หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ตัวอย่างเช่น

  • 1A 12/35 หมายถึง ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ผลิตภายในประเทศไทย มีตัวยาออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว ลำดับเลขทะเบียนที่ 12 ได้รับการขึ้นทะเบียนในปี พ.ศ. 2535
  • 2C 234/45 หมายถึง ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์นำหรือสั่งเข้ามาในประเทศไทย มีตัวยาออกฤทธิ์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ขึ้นทะเบียนตำรับยาในลำดับที่ 234 ของปี พ.ศ.2545
  • 2D 55/56 หมายถึง ยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ผลิตภายในประเทศไทย มีตัวยาออกฤทธิ์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ลำดับเลขทะเบียนที่ 55 ได้รับการขึ้นทะเบียนในปี พ.ศ. 2556
  • G 21/29 หมายถึง ยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ผลิตภายในประเทศไทย ลำดับเลขทะเบียนที่ 21 ได้รับการขึ้นทะเบียนในปี พ.ศ. 2529

นอกจากนี้ ทะเบียนยาบางตัว จะมีวงเล็บต่อท้าย เช่น (N), (NG) ซึ่งเป็นการระบุลักษณะพิเศษเพิ่มเติม มีความหมายดังต่อไปนี้

ลักษณะพิเศษเพิ่มเติมที่มาของตัวย่อ
(E) = ทะเบียนตำรับยานี้ผลิตเพื่อส่งออก
(N ) = ยาใหม่แบบไม่มีเงื่อนไข
(NC) = ยาใหม่แบบมีเงื่อนไข
(B) = ชีววัตถุ
(NB) = ชีววัตถุใหม่
(NBC) = ชีววัตถุใหม่แบบมีเงื่อนไข
(NG) = ยาสามัญใหม่
(P) = ยากำพร้า
E = export
N = new drugs
NC = new drugs with condition
B = biologic drugs
NB = new biologic drugs
NBC = new biologic drugs with condition
NG = new generic drugs
P = orphan drugs

ตัวอย่างเช่น

  • 1A 22/56 (B) หมายถึง ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นยาชีววัตถุผลิตภายในประเทศไทย มีตัวยาออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว ลำดับเลขทะเบียนที่ 22 ได้รับการขึ้นทะเบียนในปี พ.ศ. 2556
  • 1A 55/58 (NG) หมายถึง ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นยายาสามัญใหม่ผลิตภายในประเทศไทย มีตัวยาออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว ลำดับเลขทะเบียนที่ 55 ได้รับการขึ้นทะเบียนในปี พ.ศ. 2558

เอกสารอ้างอิง