ข้อตกลงการใช้งาน

  1. ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ รวมรวบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลักๆแล้วจะรวบรวมมาจากข้อมูลของฉลากหรือเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยมีข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเข้ามาเสริมเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลต่างๆเรียบเรียงขึ้นตามหลักวิชาการและเอกสารหลักฐานที่ระบุที่ตัวผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่จัดทำเท่านั้น อาจมีการอัพเดท เปลี่ยนแปลง หรือเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆจากการพัฒนาและการวิจัย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดข้อมูลใหม่ๆในภายหลังได้
  2. ทางเรา (thaipharmaitem.com) ไม่มีการจำหน่ายสินค้าใดๆ รวมถึงไม่ได้กระทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้น แต่สินค้าบางรายการอาจมีลิ้งภายนอกไปที่หน้าขายสินค้าใน platform ออนไลน์อื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่กำลังหาซื้อสินค้าเหล่านั้นเท่านั้น ทั้งนี้จะไม่มีลิ้งภายนอกไปที่หน้าขายสินค้าที่ไม่สามารถขายออนไลน์ตามขอบเขตที่กฏหมายระบุไว้
  3. ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นเท่านั้น ไม่สามารถทดแทนคำแนะนำและวิธีการรักษา รวมถึงวิธี ขนาด และปริมาณการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ใดๆได้ เนื่องจากแต่ละคนอาจมีเงื่อนไขและความจำเป็นเฉพาะราย รวมถึงต้องใช้ข้อมูลอื่นประกอบการตัดสินใจร่วมด้วยอีกมาก และทาง thaipharmaitem.com ไม่ขอรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการใช้ข้อมูลและเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์นี้ทั้งสิ้น
  4. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ ไฟล์เสียง หรือส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ที่ทางเว็บไซต์ไม่ได้นำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น อันได้แก่งานและเนื้อหาที่เกิดจากการรวบรวบและเรียบเรียงหรือคิดค้นขึ้นใหม่โดยทาง thaipharmaitem.com เอง เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฏหมาย การนำผลงานไปใช้จึงต้องได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์ ทั้งนี้การขออนุญาตจากทางเว็บไซต์ก่อนนำไปใช้อาจไม่สะดวกในทางปฏิบัติ ดังนั้น ในทางปฏิบัติอาจอนุญาตให้นำไปใช้ แล้วมีการใส่อ้างอิงกลับมาให้ทางเว็บไซต์ thaipharmaitem.com ได้โดยอนุโลม ทั้งนี้ขอให้พิจารณาหลัก “การใช้ที่เป็นธรรม” เป็นหลัก