ยาแก้กล่อน

ที่มาของตำรับยา

ตำรายาเกร็ด [1, 2]

“๏ ยากล่อน ท่านให้เอา โกฐจุฬาลัมพา โกฐสอเทศ โกฐหัวบัว เทียนดำ เทียนสัตตบุษย์ เทียนตาตั๊กแตน เบญจกูลทั้ง ๕ ดองดึง เกลือสินเธาว์ มหาหิงคุ์ ยาดำ กัญชา ว่านน้ำ ๑ รากช้าพลู หัวอุตพิด ชะเอม หนักสิ่งละ ๑ บาท พริกไทย เท่ายาทั้งหลาย ๚”

สูตรตำรับยา

ประกอบด้วยตัวยา 20 ชนิด รวมปริมาณ 600 กรัม ดังนี้

ตัวยาปริมาณตัวยา
พริกไทย300 กรัม
ชะพลู30 กรัม
กัญชา15 กรัม
เกลือสินเธาว์15 กรัม
โกฐจุฬาลัมพา15 กรัม
โกฐสอเทศ15 กรัม
โกฐหัวบัว15 กรัม
ขิง15 กรัม
เจตมูลเพลิงแดง15 กรัม
ชะเอมเทศ15 กรัม
ดีปลี15 กรัม
ดองดึง15 กรัม
เทียนดำ15 กรัม
เทียนตาตั๊กแตน15 กรัม
เทียนสัตตบุษย์15 กรัม
มหาหิงคุ์15 กรัม
สะค้าน15 กรัม
ยาดำ15 กรัม
ว่านน้ำ15 กรัม
อุตพิด15 กรัม

สรรพคุณ

แก้กล่อน

รูปแบบยา

ยาผง อ่านเพิ่มเติม

ขนาดและวิธีการใช้

ครั้งละ 1 ช้อนชา (5 กรัม) กินวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

  1. หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. “ตำรายาเกร็ด”. หนังสือสมุดไทยดำ. อักษรไทย. ภาษาไทย. เลขที่ 257. หมวดเวชศาสตร์.
  2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559. (2560, 24 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนพิเศษ 139 ง. หน้า 1-2.

ที่มา

  • หนังสือรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2564, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข